gennaro logo new

A készségfejlesztő iskola az értelmileg akadályozott tanulók számára biztosítja az életkezdéshez szükséges felkészülést, a munkába állást lehetővé tevő egyszerű betanulást igénylő munkafolyamatok elsajátítását.
A készségfejlesztő iskolának négy évfolyama van, amelyből kettő – 9-10. évfolyam - közismereti képzést folytató évfolyam, kettő pedig – 11-12. évfolyam - az egyszerű betanulást igénylő munkafolyamatok elsajátítását célzó gyakorlati jellegű évfolyam.

 

kimittud 2016 6

 

A sikeresen teljesített gyakorlati évfolyam új modulok tanulásával folytatható, az intézmény lehetőségeinek megfelelő számban.
A 9-10 – közismereti - évfolyam az általános iskolai nevelés-oktatás folytatása, átmenetet képez az alapfokú és középfokú nevelés, oktatás, fejlesztés között.
Célja az általános iskolában elsajátított életkezdéshez, pályaválasztáshoz kapcsolódó ismeretek megerősítése, a gyengébb vagy sérült funkciók fejlesztése, kompenzálása, a felnőtt életben elérhető munkatevékenységek iránti motiváció felkeltése, a gyakorlati tevékenységek elsajátításához szükséges kompetenciák, magatartásformák kialakítása, a gyakorlati képzés sikerének megalapozása.

A két gyakorlati évfolyamon célunk a tanulók egyéni sajátosságaihoz igazodóan a képességeknek és az érdeklődésnek megfelelő gyakorlati tevékenységek kiválasztása, gyakoroltatása, a tanulók minél teljesebb körű felkészítése az iskola élet utáni gyakorlati feladatok ellátására.
Képzésünk során igyekszünk kialakítani a tanulókban az igényt a felnőtt életben szükséges tevékenységek elsajátítására, ezek minél önállóbb végzésére. Törekszünk a munkatevékenységeket támogató képességek tudatos, célorientált fejlesztésére, a kitartás megalapozására.

 

szovott 5

 

A gyakorlati oktatás során szem előtt tartjuk a tevékenységek hétköznapi életben előforduló felhasználási lehetőségeinek az ismertetését, a gyakorlatias elsajátítást és a tevékenységek előfordulásának bemutatását a felnőtt életben. A gyakorlati tevékenységek elméleti ismereteit, alapjait is a gyakorlatban, folyamatos bemutatás, ismétlés, gyakorlás során sajátíttatjuk el. Kiemelt figyelmet fordítunk a munkavégzéshez szükséges szociális készségek, a kommunikáció, a közösségi magatartás, a kölcsönös segítés, a csapatszellem fejlesztésére.

 

szovott 10


Mindezek eléréséhez elengedhetetlen a motiváló légkör megteremtése. Ebben nagy szerepe van annak a csodálatos, parkszerű udvarnak, ahol a fiatalok a tevékenységeiket folytathatják, gyakorolhatják.

 

Az alábbi szakmai modulokban folyik a képzés:

Megnevezés

Felhasznált modulok és óraszámaik

11/1

kert- és parkápoló

12 óra

udvaros

4 óra

irodatechnikai eszközök használata

4 óra

összesen

20 óra

11/2

konyhai kisegítő

12 óra

háztartástan

8 óra

összesen

20 óra

11/3

szövött-tárgy készítő

8 óra

textil- és fonalmentő

8 óra

habilitációs célú munkavégzés integrált munkavégzésre nem képes tanulók részére

4 óra

összesen

20 óra

 

Az osztályokban a képzés a kerettanterveknek megfelelő óraszámmal és tananyaggal valósul meg.

Gennaro Verolino Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium

1121, Budapest, Hegyhát út 19.

Tel.: 275-4297, 395-6587 Fax.: 395-65-89 E-mail: titkarsag@gennaroiskola.hu

Google-Maps-Icon-grey  szirtech